Terms & Conditions

Payment

Alle prijzen vermeld op de site zijn in Euro’s.
Betaling mogelijk via Mollie: Ideal, Belfius Direct Net, EPS, KBC/CBC Payment Button, Bancontact, Apple Pay, Creditcards, Giropay, Sofort Banking.

Wholesale & Contact

Heb je een winkel/bedrijf en wil je graag de kledij van Sea Me Happy gaan verkopen. Of heb je een vraag over je bestelling, onze collectie of andere. Neem dan gerust contact met ons op via email: [email protected]

Artikel 1 – Identiteit

Dit zijn de algemene voorwaarden van Sea Me Happy
Naam ondernemer: Barefoot in the sun CommV
Geregistreerd aan de Hessenstraatje 1C 001, 2000 Antwerp, Belgium
Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur
E-mailadres: [email protected]
BTW-nummer: BE 0716.799.415

*Webshop gerelateerde vragen graag richten aan [email protected]

Artikel 2 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij een consument producten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze producten door Sea Me Happy worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Sea Me Happy;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen een consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
Dag: kalenderdag;
Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat een consument of Sea Me Happy in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor een consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Sea Me Happy en een consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Herroepingsformulier: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen formulier voor herroeping;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat een consument en Sea Me Happy gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Sea Me Happy en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Sea Me Happy en een consument.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Sea Me Happy voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos worden toegezonden.

Artikel 4 – Het Aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod van producten binden Sea Me Happy niet.
Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Sea Me Happy onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
Sea Me Happy zal uiterlijk bij levering van het product aan de consument de volgende informatie verschaffen:
het bezoekadres van de vestiging van Sea Me Happy waar de consument bijvoorbeeld met klachten terecht kan;
de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, voor zover van toepassing de kosten van aflevering en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
indien de consument een herroepingsrecht heeft, het herroepingsformulier.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen mits opgave van reden, ontbinden. Sea Me Happy mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar de consument is niet verplicht tot opgave van zijn reden(en).
De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Sea Me Happy mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren; of
als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

© SEAMEHAPPY 2023

SEA ME HAPPY USES COOKIES TO GIVE YOU A GREAT EXPERIENCE ON OUR WEBSITE.

Read More